สิบสองปันนา
ชมวิถีชีวิตชาวลาว
รำลึกอดีตเมืองไทย 50 ปีก่อน           เพื่อนท่องเที่ยว นำเที่ยว เมืองเชียงรุ้ง หรือเมืองสิบสองปันนา เมืองแห่งนกยูง ประเทศจีน ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมาช้านาน อารยธรรม-เชื้อชาติ ที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิตชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยใหญ่-ไทยลื้อ ซึ่งเป็นต้นกำเนิด ไทยลื้อแถบภาคเหนือของไทย จึงน่าไปสัมผัสยิ่ง
:: กำหนดการเดินทาง

วันแรก
กรุงเทพฯ - เชียงราย
18.00 น.
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก (สำหรับกรุ๊ปหมู่คณะ ท่านสามารถกำหนดจุดขึ้นรถได้ครับ)
18.30 น.
ออกเดินทางโดยบัสหรือรถตู้ VIP สู่ จ.เชียงราย บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ
   
วันที่สอง
เชียงของ ห้วยทราย (แขวงบ่อแก้ว) หลวงน้ำทา เชียงรุ่ง สิบสองปันนา
07.00 น.
ถึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 1) /หลังอาหารลงเรือเดินทางสู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางตาม ถนนเส้นทางสายใหม่คุนหมิง - กรุงเทพฯ สู่ เมืองหลวงน้ำทา ผ่านเมืองสำคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้ เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน
บ่าย...
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ เมืองหลวงน้ำทา แล้วเดินทาง สู่สามแยกนาเตย แล้วไปยังด่าชายแดนลาวที่บ้าน บ่อเต็น
16.30 น.
เดินทางถึงเมืองบ่อเต็นชายแดนลาว – จีน หลังผ่านพิธีเข้าจีนแล้วเดินทางต่อ เชียงรุ้ง
17.30 น.
ถึง เชียงรุ้ง เข้าพักโรงแรม / รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) ณ ภัตตาคาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม
เชียงรุ้ง-วัดหลวงเมืองลื้อ-สวนป่าดงดิบ--สวนม่านทิง –กาารแสดงโชว์พาราณสี-เชียงรุ้ง
เช้า...
บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำคณะเดินทาง ชมวัดหลวงเมืองลื้อ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาท มีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา พม่าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว แล้วพาท่านเที่ยว “สวนม่านทิง” ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ชมศาลเจ้า 8 เหลี่ยมซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่ และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก หลังจากนั้นชม วัดป่าเจ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน นำท่านไปเยี่ยม  ชมสถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทลื้อ ผ่อนคลายกับการทดลองแช่เท้า ด้วยสมุนไพรไทยลื้อที่ขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปันนา และ ซื้อสินค้า ของฝากจากจีน ฝากคนทางบ้าน
12.00 น.
คณะเดินทางถึงเมืองเชียงรุ้ง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคาร
บ่าย...
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ “สวนป่าดงดิบ” ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงนกยุงบิน มีนกยุงประมัณ 200 กว่าตัวบินมาจากภูเขา  และดูการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้า ฯล
ค่ำ...
รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง หลังจากนั้นพาไป ชมการแสดงโชว์พาราณสี เสร็จแล้วส่งที่พักหรืออิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สี่
หมู่บ้านไทลื้อกาหลั่นป้า-ถ้ำควายขาวเมืองหยวง -เมืองหล้า
เช้า...
อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) แล้วพาไป
ชม “หมู่บ้านกาหลั่นป้า” ที่อุดมไปด้วยผัก-ผลไม้ เป็นหมู่บ้านไทยลื้อธรรมชาติที่เก่าแก่ และใหญ่ที่สุดของพี่น้องไทยปันนา (ไทลื้อ) พร้อมชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อย และวัดไทยใหญ่
บ่าย...
หลังอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) เดินทางสู่ เทวโลกเมืองหยวง ดินแดนมหัศจรรย์ เมืองหยวนคือสวนอุทยานแห่งชาติสิบสองปันนา แห่งเขตป่าร้อนชื้น ประกอบด้วยถํ้าหินงอกหินย้อย นอกจากนี้ยังมีลําธารใต้ดิน ถํ้าค่อนข้างเปิดโล่งและโอ่โถง ช่วงกว้างสุดของถํ้ามีความกว้าง 20 เมตร นอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงาม มีภูเขา แม่นํ้าโขดหิ้น ซึ่งอยู่ในป่าเขตร้อนชื้นอุทยานแห่งนี้
ค่ำ...
รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 9) ณ ภัตตาคาร / เข้าพัก โรงแรมเมืองหล้า อิสสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ราตรีสวัสดิ์
   
วันที่ห้าี่
เมืองหล้า - หลวงน้ำทาง - เชียงของ - พะเยา - กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 10) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ เมืองหลวงน้ำทาง นำท่านเที่ยวชมวิถีชิวิตของชาวลาว พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 11) / หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ
16.30 น.
เมืองเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม.เชียงของ จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.พะเยา
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมกว๊านพะเยา (มื้อที่ 12) / หลังอาหารออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
   
วันที่หก
กรุงเทพฯ
05.00 น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
 
อัตราค่าบริการ
ราคาท่านละ 10,900 บาท
** กรุ๊ปเหมา 8 - 10 ท่าน ราคาท่านละ 12,900 บาท ออกเดินทางได้ทุกวัน

ค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถตู้ VIP ไทย -ลาว -จีน
- ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ที่พัก โรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น ครับ)
- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท
- ค่าบริการวีซ่าจีน 1,000.-บาท (คนไทย)
- ค่าเข้าชมโชว์เมืองพาราณสี
- ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม : ค่าทิปไกด์จีนและคนขับรถจีน (วันละ 10 หยวน/คน รวม 4 วัน 80 หยวน)

สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย


เงื่อนไขการจอง
มัดจำ 2,000 บาท/ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันโดยชำระผ่านบัญชีธนาคาร
ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8
กรุณา Fax สลิป การโอนเงิน /ระบุชื่อ นามสกุล / เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ ไปที่โทร. 02-3980115

การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ

เอกสารทำวีซ่าประเทศจีน

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร 1 ชุด) พร้อมรูปถ่ายสี 2 รูป รูป 2 นิ้ว เท่านั้น ส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่านครับ

• อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
1.ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
2.ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800.-บาท

• สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ หรือนำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง
3.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่.. เพื่อนท่องเที่ยว
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com www.friendtravelthai.com

หมายเหตุ
ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ


เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
• สิบสองปันนา เมืองสิบสองปันนา เป็นปกครองตนเอง อายุกว่า 800 ปี อยู่ในเขตมณฑลยูนหนาน ประเทศจีน ซึ่งมีชาวไทลื้ออาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย
1.ทัวร์สิบสองปันนา อาจลำบากในการสื่อสารเพราะเขาฟังภาษาไทยไม่ได้ ยกเว้นกับชาวไทลื้อ พอคุยกันได้บ้าง
2.การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย
3.ที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐาน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น
4.อาหารการกิน ก็เป็นอาหารแบบกึ่งอาหารจีน รสชาดจืดสักหน่อย เตรียมน้ำพริกนรกจากเมืองไทยไปได้เลย
5.เรื่องห้องน้ำ ระหว่างเส้นทาง จะหาห้องน้ำยากสักหน่อย ห้องน้ำส่วนใหญ่ไม่ดี เหมือนประเทศจีน
6.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกเงินหยวนไปนะครับ เงินบาทและเงินดอลล่าร์ จะใช้ไม่ได้
7.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวมาก
8.สภาพเส้นทาง เส้นทางถนนลาดยาง นั่งรถจากเชียงของถึงสิบสองปันนานานสักหน่อย เส้นทางคดโค้งภูเขา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณบี 081-195-5732 / 089-458-2440
เพื่อนท่องเที่ยว
: โทร. 02-398-2238-40


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -