:: กลับหน้าแรกเพื่อนท่องเที่ยวปีนัง มาเลเซีย
“ไข่มุกแห่งตะวันออก”

สะพานปีนัง เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัย วิคตรอเรีย อนุสาวรีย์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน
( 1 DAY / ไปเช้า เย็นกลับ )
:: โปรแกรมการเดินทาง ทริปพิเศษ! วันพุธที่ 7 มี.ค.55 / ช่วงอื่น ๆ โปรดสอบถาม

หาดใหญ่- ปีนัง Penang - เมืองจอร์จทาวน์ - วัดไทย - วัดพม่า - วัดเขาเต่า - ห้างเกอร์นี ห้างคอมต้า- ดิ้วติ้ฟรีจังโหลน
06.00 น.
เจ้าหน้าที่รอรับคณะ (อ.หาดใหญ่) จากนั้นสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ จากนั้นนำสู่ เกาะปีนัง
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
บ่าย...
นำเที่ยว เกาะปีนัง Penang Island หรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ข้ามสะพานปีนัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. ชมความ พิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจน จากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวัน และตะวันออก อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา ชมเมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 CITI HALL ไหว้ เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมเปี้ยะ , บะกุ๊ดแต๋ , น้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อย ช้อปปิ้งห้างคอมต้า ห้างเกอร์นี เป็นต้น... ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจังโหลน จนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
เย็น
เดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจที่ดี
หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


อัตราค่าบริการ
:
• อัตราค่าบริการสุดพิเศษ เพียงท่านละ 999 บาท

รายการทัวร์ประกอบด้วย
- รถบัสปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (กรุณาแจ้งชื่อก่อนการเดินทาง)
- ค่าอาหารทุกมื้อ รวม 1 มื้อ
- ค่าเข้าชมทุกอย่างตามโปรแกรม

รายการทัวร์มิได้รวม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (หากท่านต้องการใบเสร็จ)
- ค่าหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางต้องมีอายุคงเหลือ มากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง)
- อาหาร/เครื่องดื่มและบริการ ที่ท่านเรียกเอง
- ค่าเข้าชม เช่น บัตรเครื่องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่างๆ


จองและสำรองที่นั่งได้ที่
เพื่อนท่องเที่ยว Friend Travel
TEL. 02-398-2238-40 , 089-403-6920 , 089-500-3363 / FAX. 02-398-0115
www.friendtravelthai.com

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -