ลาวใต้
ปราสาทหินวัดพู  น้ำตกคอนพะเพ็ง

น้ำตกหลีผี  น้ำตกตาดฟาน

( 4 วัน 3   คืน ) โดย...รถตู้ VIP ปรับอากาศ

 
[ CODE : OB16 ]  
:: กำหนดการเดินทาง ::
วันแรก
กรุงเทพฯ   -  อุบลราชธานี
19.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ที่จุดนัดพบ BTS อ่อนนุช (ห้างโลตัส) สู่ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมอาหารว่างบนรถ
วันที่สอง
อุบลราชธานี - ด่านช่องเม็ก -ปากเซ -ปราสาทวัดพู
06.00 น.
เดินทางถึงจังหวัดอุบลฯ บริการอาหารเช้า (1) หลังอาหารออกเดินทางสู่ด่านไทย – ลาว ที่ ช่องเม็ก ตรวจเอกสารผ่านแดน เดินทางข้ามสะพานแม่น้ำโขงสู่   เมืองปากเซ (ระยะทางประมาณ 42 กม.) นำท่านเข้าที่พักโรงแรมใหม่เอี่ยม โรงแรมแกรนด์จำปาสัก หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (2) / หลังอาหารออกเดินทางสู่ ปราสาทวัดภู ข้ามแพขนานยนต์ไปชมปราสาทหินวัดพู  ชมสถาปัตยกรรมโบราณอันยิ่งใหญ่สมัยโคปุระของขอมโบราณอายุก่อนนครวัด เป็นศิลปะแบบบาปวน  หลังจากนั้น..นำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขงของชาวจำปาสัก ชม ตลาดปากเซ ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามริม แม่น้ำเซโดน กับแม่น้ำโขง
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (3) หลังอาหารท่องราตรีเมืองปากเซตามอัธยาศัย
วันที่สาม
น้ำตกคอนพะเพ็ง - ล่องเรือแม่น้ำโขง - บ้านดอนคอน - แก่งหลี่ผี (มหานทีสีพันดอน)
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (4) หลังอาหารออกเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง (ระยะทางประมาณ 150 กม.) ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาวในชนบทระหว่างเส้นทางไปน้ำตกคอนพะเพ็ง ชมมหานทีอันยิ่งใหญ่กลางแม่น้ำโขง สมญานาม แองการ่าแห่งเอเชีย
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (5) หลังอาหารออกเดินทางสู่ บ้านนากะสัง นำท่านลงเรือลำใหญ่ ล่องเรือลัดเลาะตามแก่งแม่น้ำโขงสู่ บ้านดอนคอน จากนั้นนั่งรถสองแถวท้องถิ่นสู่ แก่งหลี่ผี ผ่านหมู่บ้านชุมชนริมแม่น้ำโขง ชม หัวรถจักรโบราณ และ สะพานรถไฟประวัติศาสตร์ ร่องรอยแห่งอาณานิคมฝรั่งเศสและชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งหลี่ผี (แก่งกลางแม่น้ำโขง) สมญานาม มหานทีสี่พันดอน เดินทางกลับที่พัก โรงแรมจำปาสักพาเลซ หรือเทียบเท่า
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (6)
วันที่สี่
น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกตาดผาส้วม - หมู่บ้านชนเผ่า - ช่องเม็ก
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (7) หลังอาหารนำท่านเดินชม ตลาดดาวเรือง เสร็จแล้วออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน แวะชม ไร่ชา ชิมกาแฟรสชาติกาแฟลาวแท้ๆ ชมดินแดนแห่งที่ราบสูงโบลิเวนแห่งลาวใต้ ชมน้ำตกอันสวยงามของ น้ำตกตาดฟาน (ระยะทางประมาณ 35 กม.) ถ้าเส้นทางอำนวยนำท่านชมสายน้ำที่ไหลตกจากหน้าผาสูงของ น้ำตกตาดเยือง อันสวยงาม จากนั้นออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดผาส้วม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน (8) หลังอาหารนำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกตาดผาส้วม และ น้ำตกหมากแฮว จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชนเผ่าลาวสูง ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางกลับสู่ ช่องเม็ก   ตรวจเอกสารผ่านแดน ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี เช่น เหล้า ไวน์ และสินค้านานาชนิด / เสร็จแล้วเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี แวะซื้อของฝากเมืองอุบลฯ เช่น หมูยอ ปลาส้ม แหนม
18.00 น.
บริการอาหารเย็น (9) หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้า
 
06.00 น.
ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ : โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
อัตราค่าบริการ
- ผู้ใหญ่ ท่านละ   7,900   บาท
- เด็กต่ำกว่า 11 ปี มีเตียง       ท่านละ      5,900   บาท
- เด็กต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีเตียง   ท่านละ      4,900   บาท
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,000 บาท


อัตรานี้รวม

-  ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน ( 2 ท่าน /1 ห้อง )
-  ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
-  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุ
-  ค่ารถรับส่ง เที่ยวชมตามรายการที่ระบ
-  ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ
-  ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็นตลอดการเที่ยวชม


อัตรานี้ไม่รวม

-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
-  ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย  สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-  ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
-  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง (กรุณาส่งเอกสาร อย่างน้อย  7 วัน ก่อนเดินทาง)
- หนังสือเดินทางที่เหลือจากการใช้งานมากกว่า 6 เดือน   หรือ
1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. รูปถ่าย 2 ใบ


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ ::::

ทัวร์ต่างประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)

การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ


หมายเหตุ

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8

ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

:: ติดต่อกรุ๊ปเหมาต่างประเทศ เพื่อนท่องเที่ยว ::
ฝ่ายขาย คุณเล็ก 089-500-3363
โทร .02-398-2238-40 / Fax. 02-398-0115


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -