อลังการนครวัด
สัมผัสเมืองวัฒนธรรม กัมพูชา
ชมโชว์เปิดตำนานพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

 พัก..Majestic Angkor Hotel (ระดับ 4 ดาว)                    

[ CODE : OB 21 ]  
วันแรก
กรุงเทพฯ – ปอยเปต – เสียมเรียบ - หมู่บ้านวัฒนธรรม กัมพูช
04.00 น.
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (สวนลุม ตรงข้ามสน.ลุมพินี) บริการอาหารและน้ำดื่มบนรถ
08.30 น.
เดินทางถึงด่าน ตม.ไทย  ผ่านขั้นตอนการออกประเทศไทย  (แบบ VIP.ไม่ต้องเข้าคิวทั้งไทยและเขมร)
09.00 น.
ออกเดินทางสู่เมือง เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ เมืองศรีโสภณ  ห้องอาหารประกายพฤกษ์
15.00 น.
นำท่านสู่ ศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา CAMBODIAN CULTURAL VILLAGE ซึ่งท่านจะได้ สัมผัสกับวัฒนธรรมโบราณของชนกลุ่มน้อยในกัมพูชา เช่น
ระบำเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ ระบำชนเผ่าอีสาน เป็นต้น ชมการจำลองประเพณีต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การแต่งงาน ประเพณีของชาวพื้นเมืองของเผ่าต่างๆ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และที่ขาดไม่ได้คือ สถานที่สำคัญต่างๆ ของประเทศกัมพูชาที่ได้จำลองย่อส่วน มาตั้งไว้บนพื้นที่กว่า  2 แสนตารางเมตร ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาในการเที่ยวชมได้อย่างทั่วถึง และจุใจ ( อย่าลืมเอากล้องไปด้วยนะจ๊ะ)
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ที่ภัตตาคาร CCV.
19.30 น.
ชมโชว์ ที่สุดของความอลังก์การ ที่จะทำให้ท่านได้ทราบถึงประวัติของพระมหากษัตริย์อันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอม พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งพระองค์เป็นผู้สร้างเมืองนครธม และแผ่อำนาจไปยังแคว้นต่างๆ ในเอเซีย เช่น ลาว และ สยา
20.30 น.
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Majestic Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว  พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่นครวัด-บันทรายสี-ปราสาทตาพรหม-ปราสาทบรายน-นครวัด-นครธม
05.00 น.
นำท่านออกเดินทางไปยัง ปราสาทนครวัด เพื่อบันทึกภาพ พระอาทิตย์ขึ้น เป็นสิทธิพิเศษ สำหรับท่านที่ตื่นไหว เท่านั้น
06.30 น.
รับประทานอาหารเช้า หลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางจากโรงแรม เดินทางไปชม
08.30 น.
ชมรัตนชาติแห่งศิลปะขอม ปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทรายสรี ชมภาพแกะสลักลวดลายที่เด่นชัดสวยงามอ่อนช้อยมีชีวิตชีวา ,หลังจากนั้นนำท่านสู่ นครธม เที่ยวปราสาทที่สำคัญ ๆ อันได้แก่ ปราสาทตาพรหม ชมปราสาทที่มีต้นสะปง ยึดเกาะกุมตัวปราสาทให้คงอยู่ดูสวยงามลึกลับ แตกต่างจากปราสาทอื่น,ต่อจากนั้นนำท่านสู่ดินแดน รอยยิ้มแห่งบายนที่เปี่ยมด้วยความเมตตา กรุณา ที่ประทับทั้ง 4 ด้าน ของหมู่องค์ปรางค์ปราสาทจำนวน54 ปรางค์ ของ ปราสาทบายน ระหว่างทางผ่านชม ลานพระเจ้าขี้เรื้อน ลานช้าง และปราสาทบาปวน(การเที่ยวชมอาจมีการสลับลำดับในการแวะชม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันนั้น)
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร Red Orchid Hotel  (ห้องแอร์)
13.30 น.
นำท่านสู่ดินแดนแห่งความอลังการของ มหาปราสาทนครวัด โดยท่านสามารถใช้เวลาตลอดบ่ายได้อย่างเต็มที่ในการบันทึกภาพ เที่ยวชมพร้อมกับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ในอดีตของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้ซึ่งเป็นผู้สร้าง ปราสาทนครวัดแห่งนี้ ชมภาพสลักที่มีอยู่รายรอบทั้ง 4 ด้านของนครวัด ประกอบด้วยการยกทัพของชาวขอม,ภาพการพิพากษาของพญายม ซึ่งประกอบด้วย นรก และ สวรรค์, ภาพการกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นตำนานของเรื่องราวสำคัญ ๆ ถึง 5 เหตุการณ์ เช่น ราหูอมจันทร์  กำเนิดของนางอัปรา เป็นต้น ภาพวิษณุ และพระกฤษณะปราบมาร, ภาพการสู้รบของเทวดาปราบอสูร และภาพมหากาพย์รามายณะ และสิ่งที่สำคัญคือ ภาพของนางอัปสราที่มากมายรายล้อมรอบมหาปราสาทนครวัดที่มีอยู่ทั่วไปตามเสา ตามองค์ปราสาท ตามทางเดิน ที่มีอยู่ถึง 1,260 นาง ที่มีท่วงท่าลีลา และการแต่งกายที่ไม่ซ้ำกัน  เช่น นางอัปสรายิ้มเห็นฟัน, ถือกระจก, ถือพัด เป็นต้น นอกจากภาพสลักแล้ว ยังมีองค์ปรางค์ปราสาทที่เปรียบเสมือนยอดเขาพระสุเมรุ ที่เป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดา เมื่อท่านขึ้นไปถึงท่านสามารถสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของดินแดนมหาปราสาทแห่งนี้ (อย่าลืมหาภาพนางอัปสราลิ้น 2 แฉก ให้พบ) และสามารถได้บันทึกภาพในมุมสูงที่สวยงาม
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น พร้อมกับบุฟเฟต์สลัดและผลไม้ ในบรรยากาศคลาสสิค ที่ภัตตาคารเจ้าพระยา
19.30 น.
เดินทางสู่ที่พัก  ณ โรงแรมเดิม พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
ช้อปปิ้ง-เสียมเรียบ-ปอตเปต-กรุงเทพฯ
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
07.30 น.
นำท่านเดินทางชมและล่องเรือ ใน โตนเลสาป ทะเลสาปขนาดใหญ่ สายเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตชาวกัมพูชา ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวน้ำ ชมโบสถ์ลอยน้ำ, โรงเรียนลอยน้ำ,ศูนย์สาธารณสุข และสถานีตำรวจลอยน้ำ ชมกระชังเลี้ยงจระเข้ ของชาวประมงในกัมพูชา ใจกลางโตนเลสาป (มีชูชีพสวมใส่ทุกที่นั่ง) จากนั้นเชิญท่าน ช้อปปิ้งที่ ตลาด ซาจ๊ะ ตลาดท้องถิ่นอันลือชื่อ หลังจากนั้นออกเดินทางกลับสู่เมืองปอยเปต
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารประกายพฤกษ์
15.00 น.
ถึงที่ทำการบริษัท ด่านปอยเปต  ผ่านขั้นตอนการผ่านด่าน เข้าประเทศไทย
16.00 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.30 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ
- พัก
Majestic Angkor Hotel (ระดับ 4 ดาว) ราคาต่อท่าน 8,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000 บาท
* กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) ได้รับส่วนลด 1,500.- บาท
อัตรานี้รวม
1. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามโปรแกรม                      
2. ค่าที่พัก (ห้องละ 2-3 ท่าน) ที่ระบุไว้หรือเทียบเท่า
3. ค่าอาหารอย่างดีทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม       
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม  
5. ค่ามัคคุเทศก์ไทยและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ประจำประเทศกัมพูชา   
6.  ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน  400
,000.- บาท
7. ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา ท่านละ 20 us $

อัตรานี้ไม่รวม

-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , มินิบาร์ เป็นต้น
-  ค่าแจ้งเข้า -ออก ประเทศไทย  สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-  ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
-  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา (กรุณาส่งเอกสารมอบให้บริษัทภายใน 10 วัน ก่อนการเดินทาง)
1.พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนามีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2.รูปถ่าย ขนาด 1'' หรือ 2
” จำนวน 1 ใบ      
3.รายละเอียดที่อยู่ปัจจุบันและอาชีพ
4.สำเนาบัตรประชาชน

**
ค่าทำวีซ่าแบบเร่งด่วน ในกรณี ที่ส่งไม่ทันตามกำหนด  เล่มละ 200.- บาท (จ่ายหน้าด่าน)

::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::

ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด


ทัวร์ต่างประเทศ
การสำรองที่นั่ง

จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหต

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย


การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ

ติดต่อกรุ๊ปเหมาต่างประเทศ
เพื่อนท่องเที่ยว

โทร .02-398-2238-40 โทรสาร 02-398-0115
ฝ่ายขาย คุณเล็ก 089-500-3363


:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -