กรุงเทพ ฯ
เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – กรุงเทพ ฯ

(ไปเครื่อง กลับเครื่อง)
โดยสายการบิน  B a n g k o k A i r w a y s
( 3 คืน 4 วัน
)

[ CODE : OB 4 ]  
    เมืองเชียงรุ้ง หรือเมืองสิบสองปันนา เมืองแห่งนกยูง ประเทศจีน ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมาช้านาน อารยธรรม-เชื้อชาติ ที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิตชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของพี่น้องชาวไทยใหญ่-ไทยลื้อ ซึ่งเป็นต้นกำเนิด ไทยลื้อแถบภาคเหนือของไทย จึงน่าไปสัมผัสยิ่ง

กำหนดการเดินทาง
   2 ท่านเดินทางได้ทันที
วันแรก
กรุงเทพฯ – สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
09.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Bangkok Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯให้การต้อนรับ และตรวจเช็คเอกสารก่อนการเดินทาง
11.30 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG 851 แวะรับผู้โดยสารที่เชียงใหม่
13.40 น.
ออกเดินทางจากเชียงใหม่
16.10 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเอกเมืองหลวงของสิบสองปันนา เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีสมญานามว่า “เมืองนกยูง” หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วมีเจ้าหน้าที่มาคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Good Chance หรือเทียบเท่า
ค่ำ...
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้อ หลังอาหาร....พาท่านกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิบสองปันนา
วันที่สอง
ตลาดเช้าไทลื้อ – หมู่บ้านกาหลั่นป้า – ภูเขาลิง – สวนป่าดงดิบ
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดเช้าไทลื้อ จากนั้นพาท่านโดยสารรถทัวร์ไปตามริมแม่น้ำล้านช้าง ซึ่งเป็นต้นแหล่งน้ำแม่น้ำโขง ชมหมู่บ้านกาหลั่นป้า ที่อุดมไปด้วยผัก-ผลไม้ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของพี่น้องไทยปันนา (ไทลื้อ) พร้อมชม ตลาดนัดของชนเผ่าน้อย และวัดไทยใหญ่ จากนั้นพาท่าน นั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำโขง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ชมภูเขาลิง ซึ่งเป็นศูนย์วิจัย และดูแลเกี่ยวกับลิงโดยเฉพาะ มีลิงประเภทต่างๆมากมายหลายพันธุ์ รวมทั้งลิงเผือกที่หายากที่สุดในโลกด้วย
เที่ยง...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร........
บ่าย...
หลังอาหารเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซี่งเป็นสวนสร้างใหม่โดยอาศัยป่าทึบแห่งหนึ่ง ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ อาทิ นกยูง, ลิง ฯลฯ นำท่านชมการแสดงพื้นเมืองอันสวยงาม, พิธีแต่งงานของเผ่าอีก้อ, ประเพณีการโล้ชิงช้า การแสดงพื้นเมืองชนเผ่าน้อย และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมชมการแสดงของสัตว์แสนรู้

ค่ำ...
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร.........จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านตามอัธยาศัย
วันที่สาม
สวนม่านทิง – เจดีย์แปดเหลี่ยม – วัดป่าเจ – สถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทยลื้อ
08.00 น.
พาท่านเที่ยว สวนม่านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง นำท่านชมเจดีย์แปดเหลี่ยม ซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก ฯลฯ จากนั้น ไหว้พระที่วัดป่าเจ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน
เที่ยง...
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร.....
บ่าย...
นำท่านไปเยี่ยมชม สถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทลื้อ ผ่อนคลายกับการทดลองนวดฝ่าเท้า และแช่เท้าด้วยสมุนไพรไทยลื้อที่ขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปันนา หลังจากนั้น พาท่านไป เลือกซื้อเครื่องประดับจากหยก ที่ร้านค้าหยกของชมรมผู้ค้าหยกสิบสองปันนา
ค่ำ...
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านตามอัธยาศัย
วันที่สี่
ช้อปปิ้งตลาดเชียงรุ้ง – เชียงรุ้ง – กรุงเทพ ฯ
09.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดบริเวณตัวเมืองสิบสองปันนา เลือกซื้อผลไม้ และของฝากที่ตลาดสิบสองปันนาหรือที่ศูนย์การค้าก่อนอำลาเมืองสิบสองปันนา
เที่ยง...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร......... จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรนำ ท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงรุ้ง
17.00 น.
ออกเดินทางจากเชียงรุ้ง โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG 852
17.30 น.
จอดแวะส่งผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสากลเชียงใหม่

19.35 น.
เดินทางถึง..ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ………….
 
อัตราค่าบริการ
- ผู้ใหญ่พักห้องละ  2 ท่านๆ ละ            17,900   บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า   12 ปี  เสริมเตียง      16,900    บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า   12 ปี  ไม่เสริมเตียง  15,900    บาท
* พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท

ราคาขึ้น-ลงเชียงใหม่ราคาลดลง 2500 บาท / ท่าน แต่ถ้าขึ้นกรุงเทพลงเชียงใหม่ ราคาเท่าขึ้นลงกรุงเทพฯ
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ ฯ – เชียงรุ้ง – กรุงเทพ ฯ, ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,000 บาท
- ค่าที่พักและอาหารตามมาตรฐาน ทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และค่าภาษีสนามบินจีน 90 หยวน (450 บาท)
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
- มีประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง (Personal Accident)           วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาล Accident Medical Expense)                 วงเงินท่านละ    500,000 บาท
  และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล (Personal Liability)   วงเงินท่านละ    200,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เครื่องดื่มมินิบาร์
- ค่า Surcharge น้ำมัน ไป-กลับ ( ถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน )
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเองนอกเหนือจากรายการ
- ทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอบิล)

หลักฐานการขอวีซ่า
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป โดยฉากหลังต้องเป็นสีขาวหรือสีฟ้าเท่านั้น รูปโพลาลอยด์ใช้ไม่ได้ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเบอร์โทร.ติดต่อได้


::::: เงื่อนไขการจองทัวร์ :::::

ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง
จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ต่อเมื่อ มีการวางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณา ชำระให้ครบก่อนการเดินทาง 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า

สำหรับทัวร์เทศกาลปีใหม่หรือวันสงกรานต์
กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ 1 ครั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
- หากแจ้งระหว่าง 15 - 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วัน ก่อนวันเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากได้สำรองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามโปรแกรม เพื่อเตรียมการให้นักท่องเทียวด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ


การขอยกเลิก / การฝากขายที่นั่ง / การขอเลือนการเดินทาง / เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
จะต้องนำหลักฐานการวางเงินมัดจำมาแสดงเท่านั้น โดยสำเนาเอกสาร Fax.02-398-0115 ระบุความประสงค์ที่ต้องการ.... จึงจะถือว่าสมบูรณ์

• กรณีการฝากขายที่นั่งเพื่อนท่องเที่ยว ไม่สามารถการันตีให้แทนได้ จนกว่าจะมีผู้สนใจเดินทางในวันดังกล่าว
• กรณีเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทียว ต้องเป็นรายการท่องเทียวประจำปี ที่เพื่อนท่องเที่ยวจัดไว้บริการ ในโปรแกรมและราคาที่กำหนด


ทัวร์ต่างประเทศ
การสำรองที่นั่ง

จะสมบูรณ์และได้รับการจัดเลขที่นั่งให้ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 2,000 – 5,000 บาท หรือ ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในโปรแกรม/ต่อที่นั่งแล้ว และส่วนทีเหลือให้ชำระครบก่อนเดินทางภายใน 15 วัน

การขอยกเลิกทัวร์
• ขอยกเลิกหลังการจองสมบูรณ์แล้ว เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000 บาท และหากค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 20 – 16 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 – 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินมัดจำ 50 % ของเงินที่ได้ชำระไว้แล้วต่อท่าน
• ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
(เนื่องจากได้สำรองจ่ายค่าใช้่จ่ายต่างๆ ล่วงหน้าด้วยแล้ว)


การไม่ชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย
เพื่อนท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ

หมายเหต

• กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 คนเพื่อนท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ในโดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วให้ทั้งหมด
• กรณีเดินทางโดยรถบัส VIP แต่มีผู้จองต่ำกว่า 30 คน เพื่อนท่องเทียวขอสงวนสิทธิจัดให้เดินทางโดยรถตู้ VIP แทน
• เพื่อนท่องเที่ยว เป็นเพียงตัวแทนในการนำเที่ยว จัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร และพาหนะเดินทาง เช่น เครื่องบิน รถ เรือ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการเดินทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใข้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง รายละเอียดและราคา ตามความเหมาะสมและความ จำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ต่างประเทศปฏิเสธการเข้าเมืองของท่าน ถือว่าเป็นเหตุผลและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัท ฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
• ระหว่างการเดินทาง ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์
• ราคาทัวร์ในแต่ละโปรแกรมยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย


การจองและการชำระเงิน
• ชำระด้วยเงินสดโดยตรงกับเพื่อนท่องเที่ยว หรือ
• ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อนท่องเที่ยว

ในนาม เพื่อนท่องเที่ยว ประเภทบัญชี..ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย ( สาขาสรรพาวุธ ) เลขที่บัญชี...180-0-01940-8
ธนาคารกสิกรไทย ( สาขาบางนา ) เลขที่บัญชี... 056-2-23573-8


ถ้าท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว...
กรุณาแฟกซ์สลิปการโอน พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ / ชื่อ-นามสกุล ทุกท่านที่เดินทางเพื่อทำประกัน
จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น

Fax. 02-398-0115

พิมพ์แแบบฟอร์มใบจองแพคเกจทัวร์ได้ที่นี่ค่ะ:: เพื่อนท่องเที่ยว Friend TraveL / เที่ยวดั่งใจ...ไปดั่งเพื่อน ::
สำนักงานเลขที่ 171/12 หมู่บ้าน คาซ่าซิตี้ ซอยสุขุมวิท 103 อุดมสุข 51 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260
Tel : 02-398-2238-40 , 089-500-3363 , 083-189-9622 , 089-403-6920 , Fax : 02-398-0115
Email : friendtravel2003@hotmail.com
www.friendtravelthai.com
- Design by : Morgan -